Politica de confidențialitate

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților sau vizitatorilor site-ului www.e-constient.ro colectate de către Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD

Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD, cu sediul în Constanța, str. Bd. Tomis, nr. 99, bl. -, sc. A, et. II, ap. 7, judeţul Constanţa, tel +40745 030 656, email: contact@e-constient.ro
Responsabilul cu protecția datelor : Avarvarei Adrian Edward, tel: +40745 030 656, e-mail contact@e-constient.ro.
I. Informații generale
Noi, Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD reprezentăm operatorul în conformitate cu Regulamentul și prin urmare, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor personale colectate de la dumneavoastră. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa sediului social sau pe email la adresa contact@e-constient.ro.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD, cu sediul în Constanța, str. Bd. Tomis, nr. 99, bl. -, sc. A, et. II, ap. 7, judeţul Constanţa, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.e-constient.ro.
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
1. Dacă sunteți client al Site-ului și intenționați să faceți o programare medicală la Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră.

2. Daca sunteți vizitator al Site-ului www.e-constient.ro, Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact precum și date referitoare la modul în care utilizați Site-ul.
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
1. Dacă sunteți client al Site-ului și intenționați să faceți o programare medicală la Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră.

2. Daca sunteți vizitator al Site-ului www.e-constient.ro, Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact precum și date referitoare la modul în care utilizați Site-ul.
III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
1. Daca sunteți pacient și doriți o programare prin intermediul site-ului, Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, respectiv nume și prenume, număr de telefon și/sau adresa de email în scopul comunicării cu dumneavoastră.
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal menționate mai sus este necesară pentru efectuarea programării medicale. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea efectuării programării.

2. Daca sunteți vizitator al Site-ului, Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastra, daca alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD de a îmbunatății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți PACIENT, vom prelucra datele dumneavoastră colectate cu ocazia programării prin intermediul site-ului până la momentul prezentării la sediul nostru pentru prestarea serviciului medical solicitat.

Datele personale în scop de marketing vor fi prelucrate pe perioada valabilității consimțământului dumneavoastră, respectiv până la data retragerii acestuia. Dacă vă retrageți consimțamântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate anterior pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri sau terțe persoane care ne sprijină în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD prin intermediul Site-ului, în situatia în care Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD ar realiza astfel de campanii.
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunatățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevazute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege, etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră către Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD nu vor fi transferate către țări terțe din afara Uniunii Europene sau către organizații internaționale.
VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform celor descrise mai sus;

2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

4. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

5. Dreptul la restricționarea prelucrării în masura în care:
• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

7. Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
• în orice moment, din motive legate de situația particulară a fiecărei persoane, cu excepția cazurilor în care Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, dacă datele care vă vizează sunt prelucrate în scop de marketing direct, dacă decideți retragerea consimțământului.

8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

9. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, tel: 0040318059211) și instanței de judecată competente pentru orice încălcare a modului de utilizare a datelor dumneavoastră personale în masura în care considerați necesar, după ce ați notificat mai întâi operatorul Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD.
VIII. Securitatea datelor personale
Având în vedere contextul și scopurile prelucrării, costurile implementării precum și riscul prezentat de categoriile de date prelucrate, Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD are implementate măsuri tehnice și organizatorice în vederea asigurării confidențialității și integrității datelor personale prelucrate
IX. Informații Suplimentare
Dacă unele dintre datele dumneavoastra sunt incorecte, aveți obligația de a informa operatorul cât mai curând posibil.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă veți putea adresa operatorului Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa situata în Constanța, str. Bd. Tomis, nr. 99, bl. -, sc. A, et. II, ap. 7, judeţul Constanţa sau la adresa de email: contact@e-constient.ro.

Noi, Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD, suntem obligați să răspundem solicitărilor dumneavoastră fără întârzieri nejustificate, în termen de o lună de la data primirii cererii. Această perioada poate fi prelungită cu două luni când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Orice fel de informație sau solicitare în exercitarea drepturilor cu privire la datele personale este gratuită. În cazul în care cererile din partea dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, noi, Cabinet Individual de Psihologie AVARVAREI ADRIAN EDWARD, avem dreptul de a refuza să dăm curs unei astfel de cereri sau să percepem o taxă rezonabilă în funcție de costurile administrative, revenindu-ne sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@e-constient.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.e-constient.ro/politica-cookie/
PROGRAMĂRI ONLINE
Română
Programări online